český Deutsch English Español Francais Italiano Polskie Português slovenský
Last update: 2023/06/02 09:02
BEZPOŚREDNI ZAMIENNIK ACETONU
              

Temperatura zapłonu 30°C w tyglu zamkniętym

Szybkość parowania 4,5 min w 20°C

Pięciokrotne zmniejszenie zużycia

 
 
 
 
 
 
 

Aceton jest wysoce łatwopalny. Przy temperaturze zapłonu wynoszącej -18°C jest to rozpuszczalnik szczególnie niebezpieczny w użyciu. Z kolei opary tworzą mieszaninę wybuchową w powietrzu.

Przy ciśnieniu pary wynoszącym 27,4 kPa, aceton jest bardzo lotny, porównywalnie z eterem, i konieczne jest jego wielokrotne nakładanie, aby uzyskać odpowiedni efekt czyszczenia. Mimo że jego cena wydaje się korzystna, to jednak przy pracy zużywa się znaczne ilości, nie licząc niepotrzebnych strat wynikających z parowania.

Aceton stwarza również zagrożenie dla zdrowia:

- podrażnienie skóry i błon śluzowych;

- poważne uszkodzenie oczu kat. 2;

- osłabienie układu nerwowego w razie znacznej ekspozycji,

- chroniczny ból głowy, zawroty głowy, zamroczenie, śpiączka, a w niektórych przypadkach konwulsje,

- nudności, wymioty, krwawe wymioty, kwasica metaboliczna,

- skutki narkotyczne kat. 3,

- działanie toksyczne na narządy docelowe,

- obowiązująca wartość narażenia 500 ppm wg art. 4412-149 kodeksu pracy.

Przypominamy, że wszelkie przypadki przechowywania, przetwarzania lub wykorzystywania wysoce łatwopalnych cieczy należy zgłaszać do ubezpieczyciela.

Wszystkie obowiązujące przepisy dotyczące stosowania acetonu są dostępne na stronie www.substitutionacetone.com.

 

źródła

inrs.fr FT 3 aceton

vulgaris-medical.com Toksyczność acetonu

csst.qc.ca Aceton

Sprzedaż acetonu jest zabroniona w wielu krajach. Aceton służy do oczyszczania kokainy. Dzięki katalizie kwasem solnym terroryści łatwo przygotowują z nadtlenku acetonu potężne materiały wybuchowe stosowane w atakach.

 

NEUTRALENE® RG 30 natychmiast rozpuszcza:

- żywice poliestrowe,

- żywice epoksydowe,

- żelkot, łącznie z hybrydami.

 

NEUTRALENE® RG 30 jest także doskonałym zamiennikiem mieszanin aromatycznych (toluen-ksylen)/ketonów (metyloetyloketon, metyloizobutyloketon) wykorzystywanych w czyszczeniu farb na bazie rozpuszczalników, bez niekorzystnych skutków toksykologicznych.

 

www.substitutacetone.com

 

 

 

 

 

 

 

Zastępowanie NMP

CAS 872-50-4

Synonimy        N.Metylo.2.Piotolidon

                        M Pyrol

                        1-Metyloazocyklopentenol-2-One

 

 

NMP, podobnie jak NEP (N-etylo-2-pirolidon) CAS 2687-91-4, zostało sklasyfikowane przez rozporządzenie CLP CE 1272/2008 / SGH jako CMR działające szkodliwie na rozrodczość.

 

H 360 D Może działać szkodliwie na płód

H 319 Działa drażniąco na oczy

H 315 Działa drażniąco na skórę

 

ROZPUSZCZALNIK CZYSZCZĄCY I ROZPUSZCZAJĄCY
DO ŻYWIC PE, PU, EPOKSYDOWYCH, BIS GMA
KLEJÓW, W TYM POLIMERYZOWANYCH,
CYJANOAKRYLANÓW, METAKRYLANÓW
POLIESTRÓW I NITROCELULOZY

 

NIE SKLASYFIKOWANO JAKO ŁATWOPALNY

 

DUŻY POTENCJAŁ DEKANTACJI
Możliwość odzyskania i ponownego użytku

 

MOŻLIWOŚĆ ODZYSKANIA PRZEZ DESTYLACJĘ

 

NISKIE CIŚNIENIE PARY
Mniejsze zużycie

 

 

 

 

INFINITY wpisuje się w ciągłe dążenie do ograniczenia liczebności piktogramów informujących o zagrożeniach.

 

INFINITY to potężny zmywacz, rozpuszczalnik i środek oczyszczający do lakierów, farb, polimerów, kopolimerów, kompozytów, a także pozostałości z silników spalinowych.

To także doskonały rozpuszczalnik do klejów i polimeryzowanych żywic beztlenowych.

Jego czas działania jest znacznie przyspieszony w przypadku zanurzania na gorąco.

 

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

CHARAKTERYSTYKA

  NORMY

WARTOŚCI

RG 30

WARTOŚCI

INFINITY

JEDNOSTKI

Postać

  Wzrokowo

Przejrzysty

 Płyn

-

Kolor

  Wzrokowo

Bezbarwny

Bezbarwny 

-

Zapach

  Węchowo

Właściwość

Bezzapachowy

-

Masa objętościowa w 25°C

  NF EN ISO 12185

889

1110

kg/m3

Współczynnik załamania światła

  ISO 5661

1,3970

 1,4300

-

Temperatura krzepnięcia

  ISO 3016

-50

 -40

°C

Zakres destylacji

ISO 3405

119-126

190-205

°C

Ciśnienie pary w 20°C

ASTM D 5188

EN 13016.1.2.3 

 1,2

2,70

kPa

Rozpuszczalność w wodzie

  -

0,01

Częściowa

%

Lepkość kinematyczna w 40°C

  NF EN 3104

0,86

 1,5

mm²/s

Liczba kwasowa

  EN 14104

<1

mg(KOH)/g

Liczba jodowa

  NF EN 14111

0

gI2/100 g

Zawartość wody

  NF ISO 6296

<0,1

<0,01 

%

Pozostałość po odparowaniu

  NF T 30-084

0

 0

%

CHARAKTERYSTYKA WYDAJNOŚCI

CHARAKTERYSTYKA

  NORMY

WARTOŚCI

RG 30

WARTOŚCI

INFINITY

JEDNOSTKI

Wskaźnik KB

  ASTM D 1133

>150

 nm

-

Szybkość parowania

  -

4,30

 >6

minut

Napięcie powierzchniowe w 20°C

  ISO 6295

27,5

 35,5

dyn/cm

Korozja łopatek miedzianych 100 h w 40°C

  ISO 2160

1a

 1a

Ocena

CHARAKTERYSTYKA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

CHARAKTERYSTYKA

  NORMY

WARTOŚCI

RG 30

WARTOŚCI

INFINITY

JEDNOSTKI

Temperatura zapłonu (tygiel zamknięty)

NF EN 22719

30

 95

°C

Temperatura samozapłonu

  ASTM E 659

>230

 >250

°C

Dolny limit wybuchowości

  NF EN 1839

1,2

0,9

% (objętościowo)

Górny limit wybuchowości

  NF EN 1839

13,7

8,7

% (objętościowo)

CHARAKTERYSTYKA TOKSYKOLOGICZNA

CHARAKTERYSTYKA

  NORMY

WARTOŚCI

RG 30

WARTOŚCI

INFINITY

JEDNOSTKI

Zawartość substancji CMR, substancji drażniących i żrących

  Rozporządzenie CLP

0

0

%

Zawartość metanolu resztkowego pochodzącego z transestryfikacji

  GC-MS

0

 0

%

CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKOWA

CHARAKTERYSTYKA

  NORMY

WARTOŚCI

RG 30

WARTOŚCI

INFINITY

JEDNOSTKI

Zagrożenie zanieczyszczenia wody

WGK Niemcy

1

Brak zagrożenia zanieczyszczenia wody

 

klasa

Podatność na biodegradację pierwotną CEC 21 dni w 25°C

L 33 T82

>70

>70 

%

Szybka biodegradowalność OCDE 301 A w 28 dni

Zanikanie rozpuszczonego organicznego węgla

ISO 7827

>70

>70 

%

Szybka i ostateczna biodegradowalność OCDE 301 D w 28 dni

MITI zmodyfikowany

72

 

 

 

www.substitutnmp.com 

 

 

Produkcja, smarowanie, czyszczenie, ochrona:

IBiotec® Tec Industries® Service 
oferuje pełną gamę produktów

przeznaczonych specjalnie dla przemysłu.

 


 

Jeżeli potrzebujesz :

 

darmowej próbki 
porady technicznej 
karty technicznej 
karty charakterystyki

 

-  skontaktuj się z nami -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

producent chemii technicznej 
dziękuje za odwiedzenie jego strony.Zobacz IBiotec® Tec Industries®Service na : YOUTUBE